Terma Penggunaan

Sila baca untuk lebih kefahaman mengenai terma penggunaan laman web notacara.com.

Polisi Privasi

Di Notacara.com, kami mengambil serius privasi anda! Sila baca kenyataan privasi ini untuk lebih mengetahui tentang dasar kami dalam mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi.

Notacara.com sering mengemas kini Pernyataan Privasi ini bersandarkan maklum balas dari pengguna. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Penyata ini secara berkala untuk makluman mengenai cara kami melindungi maklumat peribadi anda.

Kenyataan Privasi

Notacara.com mengurus maklumat peribadi, seperti nama anda, alamat email atau nombor telefon sebagai rahsia dan sulit. Kami berjanji bahawa maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga. Kami tidak akan menggunakan atau menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga kecuali:

  • Pengguna bersetuju untuk berkongsi dengan pihak ketiga;
  • Pengguna memberitahu orang ramai tentang maklumat peribadi mereka secara sukarela dan rela untuk menikmati produk atau perkhidmatan;
  • Pelanggaran syarat pada Terma Penggunaan Notacara.com, atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Arahan Penggunaan

Notacara.com komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Kami menggunakan kata laluan yang ditetapkan oleh pengguna untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi kata laluan (password) mereka. Sekiranya pengguna menggunakan komputer awam, sila log keluar (signout) sebelum meninggalkan komputer untuk mengelakkan pendedahan maklumat peribadi.

Terma Penggunaan

Dengan menggunakan laman web ini dan memberikan maklumat sebagai pengguna berdaftar, anda bersetuju dengan dasar privasi kami. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang pelanggaran kenyataan privasi kami atau kandungan lain di laman web di luar nama domain Notacara.com.

Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, bersama-sama dengan dasar privasi kami untuk menjaga hubungan anda berkaitan laman web kami.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

Istilah ‘Notacara.com’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna, pengguna berdaftar, pelanggan atau pengunjung laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:

  • Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang disampaikan atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu.
  • Sesetengah pautan (link) di dalam artikel notacara.com adalah pautan affiliate. Jika anda klik dan membuat bayaran di website tersebut, pihak kami akan mendapat sedikit komisyen daripada pengendali web tersebut. Kos komisyen ini adalah daripada pengendali web tersebut. Tiada sebarang kos tambahan dikenakan kepada pihak anda. Anda hanya membayar apa yang terpapar di website tersebut.

Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti, kerugian atau kerosaan untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut mengikut ketetapan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya menjadi risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan atau dibenar siar kepada kami. Bahan ini termasuk ayat, testimoni, kajian, reka bentuk, susun atur, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.

Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh dikenakan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Namun, laman web pautan tidak semestinya disokong oleh pihak kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Notacara.com dan penulis yang bekerjasama bersama kami dan kami sedaya upaya berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan tepat.

Kami tidak membuat sebarang jaminan atas apa-apa jenis, tersurat atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web untuk tujuan apa pun. Oleh demikian, segala informasi yang diterima adalah dengan kerelaan dan risiko anda sendiri.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kehilangan atau kerosakan tidak langsung atau akibat, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini, anda dapat dipautkan (external link) ke laman web lain yang tidak berada di bawah kendali Notacara.com. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Maklumat daripada mana-mana pautan tidak semestinya mengesahkan sebarang pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Setiap usaha telah sebaiknya dibuat untuk memastikan laman web itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, Notacara.com tidak akan bertanggungjawab sekiranya laman web Notacara.com mengalami gangguan pelayaran atau teknikal yang berada di luar kawalan kami.

Notacara.com berhak meminda dan mengedit Terma dan Syarat, Penafian dan Terma Penggunaan di atas pada bila-bila masa tanpa sebarang notis